Regulamin serwisu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Serwis Internetowy TOPTI.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2) Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis Internetowy TOPTI.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

3) Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu Internetowego TOPTI.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

b) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

c) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

1) REGULAMIN – niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego TOPTI.pl.

2) USŁUGODAWCA – INNECT FEE COMPASS SP. Z O.O., adres siedziby: ul. Helska 5A, 54-315 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000692570, NIP: 894-311-29-00, REGON: 368129088, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 5.000 zł, adres poczty elektronicznej: support@innect.eu.

3) USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

4) USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.

5) NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.

6)   SPERSONALIZOWANY RANKING – Usługa Elektroniczna pozwalająca prezentowaniu Usługobiorcy zestawienia modeli produktów z danej kategorii, uszeregowanych względem wskazanych przez Usługobiorcę preferencji ogólnych lub szczegółowych.

7) PARTNER – podmiot trzeci, z którym Usługodawca współpracuje poprzez przekierowywanie do jego serwisów oraz udostępnianie jego informacji handlowych, w szczególności informacji o aktualnych cenach modeli z poszczególnych kategorii produktów, oferowanych pośrednio lub bezpośrednio przez Partnera.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1) Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu Internetowego TOPTI.pl korzystanie z następujących Usług Elektronicznych:

a) korzystanie ze Spersonalizowanego Rankingu,

b) korzystanie z Newslettera,

2) Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3) W ramach Spersonalizowanego Rankingu Usługodawca umożliwia Usługobiorcy m.in.:

a) stworzenie indywidualnego rankingu modeli z wybranej kategorii produktów na podstawie wskazanych przez Usługobiorcy preferencji i potrzeb,

b) uzyskiwanie informacji o modelach produktów oferowanych za pośrednictwem Partnerów i ich kontrahentów, w tym aktualnych ofert cenowych,

c) szczegółowe porównanie kilku wybranych modeli produktów, ich cen i dopasowania do preferencji i potrzeb Usługobiorcy.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1) Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2) Usługodawca nie jest sprzedawcą, ani stroną transakcji dokonywanych przez Usługobiorców u Partnerów lub za ich pośrednictwem. Usługodawca informuje w Spersonalizowanym Rankingu o modelach produktów i ich aktualnych cenach oraz przekierowuje na strony Partnerów, na których Usługobiorca można dokonać zakupu.

3) Dane i parametry techniczne modeli produktów dostępne w Spersonalizowanym Rankingu pochodzą od ich producentów, w szczególności:

a) ze stron internetowych producentów,

b) z informacji zawartych w kartach produktów według wytycznych Komisji do spraw regulacji (UE) nr 1061/2010,

c) z kart informacyjnych,

d) z instrukcji obsługi urządzeń.

Publikując te dokumenty, producenci zastrzegają sobie prawo do zmian parametrów technicznych produktów w celu poprawienia jakości wyrobów.

4) Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby w Spersonalizowanym Rankingu:

a) informacje prezentowane były zgodnie z aktualnym stanem faktycznym,

b) modele produktów były dobierane adekwatnie do wskazywanych potrzeb i preferencji Usługobiorcy.

5) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezadowolenie Usługobiorcy ze złego dopasowania modelu do jego potrzeb i preferencji. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do aktualności oferty lub innych kwestii związanych z opisem lub ceną modelu produktu Usługobiorca powinien kontaktować się bezpośrednio z Partnerem lub producentem.

6) Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

a) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu korzystania ze Spersonalizowanego Rankingu zawierana jest na czas nieoznaczony.

b) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

7) Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a) komputer z dostępem do Internetu,

b) dostęp do poczty elektronicznej,

c) przeglądarka internetowa,

d) włączenie w przeglądarce internetowej plików Cookies oraz Javascript.

8) Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

9) Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

10) Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1) Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).

b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: support@innect.eu

c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

d) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2) Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: support@innect.eu

b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1) Wszystkie elementy i utwory, w tym oprogramowanie, układ funkcjonalny, elementy graficzne, treści, bazy danych, ich wybór i zestawienie, zamieszczone w Serwisie Internetowym TOPTI.pl korzystają z pełnej ochrony prawno autorskiej i są własnością Usługodawcy. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości Serwisu Internetowego TOPTI.pl, bez zgody Usługodawcy.

2) Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Serwisie Internetowym TOPTI.pl Usługobiorcy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.

3) Bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu Internetowego TOPTI.pl oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest:

a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Serwisu Internetowego TOPTI.pl lub jego części lub utworów zamieszczonych w Serwisie Internetowym TOPTI.pl lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa,

b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.

4) Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Serwisu Internetowego TOPTI.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu internetowego zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2) W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.


v.2 | Data aktualizacji: 31.10.2019 r.